Link for page in English
Ek Juridiks logo

Förslag från regeringen förväntas effektivisera förvaltningsprocessen

2024-05-03

De senaste åren har ärendena hos de allmänna förvaltningsdomstolarna ökat kraftigt. Den långa handläggningstiden har resulterat i att enskilda parter får vänta länge på att domstolarna ska avgöra deras mål. För att bemöta denna problematik har regeringen nu lämnat ett förslag på att både förvaltningsrätter och kammarrätter ska kunna lämna över mål till en annan förvaltningsdomstol om det behövs för att effektivisera processen.

Bild på en klocka

Idag är möjligheterna att lämna över mål till en annan domstol mycket begränsade trots att handläggningstiderna är långa. Regeringen har av den anledningen lämnat en proposition med förslag på att förvaltningsdomstolar ska ges utökade möjligheter att lämna över ett mål till en annan förvaltningsdomstol. Förslaget förväntas bidra till kortare handläggningstider och minskad väntetid för enskilda parter.

I och med lagförslaget föreslås att ett överlämnande ska kunna ske om det är behövligt med hänsyn till domstolens handläggningstider och om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. Det innebär exempelvis att mål där muntliga förhandlingar ska hållas, som utgångspunkt inte kommer överlämnas.

Parterna i målet ska enligt förslaget ha möjlighet att överklaga ett beslut om överlämnande av mål och ska genom sitt överklagande även kunna begära att målet flyttas tillbaka till den ursprungliga förvaltningsdomstolen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det av största vikt att mål avgörs inom skälig tid. Förslaget förväntas avlasta domstolarna och bidra till att handläggningstiderna kortas ner. Förslaget skulle därmed vara till fördel för enskilda individer eftersom det skulle bidra till att deras mål avgörs snabbare. Att förvaltningsdomstolarna ges utökade möjligheter till att överlämna mål är därför i linje med de rättssäkerhetsgarantier som finns.

Har du frågor kring ett förvaltningsrättsligt ärende är du välkommen att kontakta någon av våra jurister för juridisk rådgivning!

Förslag från regeringen förväntas effektivisera förvaltningsprocessen

2024-05-03

De senaste åren har ärendena hos de allmänna förvaltningsdomstolarna ökat kraftigt. Den långa handläggningstiden har resulterat i att enskilda parter får vänta länge på att domstolarna ska avgöra deras mål. För att bemöta denna problematik har regeringen nu lämnat ett förslag på att både förvaltningsrätter och kammarrätter ska kunna lämna över mål till en annan förvaltningsdomstol om det behövs för att effektivisera processen.

Bild på en klocka

Idag är möjligheterna att lämna över mål till en annan domstol mycket begränsade trots att handläggningstiderna är långa. Regeringen har av den anledningen lämnat en proposition med förslag på att förvaltningsdomstolar ska ges utökade möjligheter att lämna över ett mål till en annan förvaltningsdomstol. Förslaget förväntas bidra till kortare handläggningstider och minskad väntetid för enskilda parter.

I och med lagförslaget föreslås att ett överlämnande ska kunna ske om det är behövligt med hänsyn till domstolens handläggningstider och om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. Det innebär exempelvis att mål där muntliga förhandlingar ska hållas, som utgångspunkt inte kommer överlämnas.

Parterna i målet ska enligt förslaget ha möjlighet att överklaga ett beslut om överlämnande av mål och ska genom sitt överklagande även kunna begära att målet flyttas tillbaka till den ursprungliga förvaltningsdomstolen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det av största vikt att mål avgörs inom skälig tid. Förslaget förväntas avlasta domstolarna och bidra till att handläggningstiderna kortas ner. Förslaget skulle därmed vara till fördel för enskilda individer eftersom det skulle bidra till att deras mål avgörs snabbare. Att förvaltningsdomstolarna ges utökade möjligheter till att överlämna mål är därför i linje med de rättssäkerhetsgarantier som finns.

Har du frågor kring ett förvaltningsrättsligt ärende är du välkommen att kontakta någon av våra jurister för juridisk rådgivning!