Link for page in English
Ek Juridiks logo

Allmänna uppdragsvillkor

1. Tillämpningsområde och uppdragets omfattning

1.1
Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla uppdrag som vi, Ek Juridik, tillhandahåller våra klienter.

1.2
Om inte någonting annat avtalats anses ni vid anlitandet av Ek Juridik ha accepterat oss i sin helhet.

1.3
Omfattning av uppdraget anges i uppdragsbekräftelse, avtal och/eller annan överenskommelse med er i början av uppdraget.

1.4
Ek Juridik åtar sig uppdraget som ett uppdrag för Ek Juridik och inte som ett uppdrag för enskild person. Ansvarig för uppdraget har full handlingsfrihet att internt utse vem som ska hantera uppdraget.

1.5
Våra råd, vårt biträde och arbetsresultat anpassas efter de förhållanden som föreligger i det specifika uppdraget, de fakta som presenteras för oss, de instruktioner ni lämnar oss och på rättsläget vid den tidpunkt då dessa lämnas. Om vi inte avtalat annat, åtar vi oss inte att uppdatera dem med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

1.6
Om vi inte avtalat annat omfattar aldrig vår rådgivning skattemässiga eller redovisningsmässiga konsekvenser.

2. Mottagande och lämnande av uppdraget

2.1
Vi utgår från att anvisad kontaktperson är behörig att lämna de instruktioner som vi får under ärendets gång. Detta gäller även om skriftlig fullmakt eller annan dokumentation som utvisar behörighet inte har uppvisats.

2.2
Uppdrag kan lämnas muntligen eller skriftligen.

2.3
Vi förbehåller oss rätten att inhämta kreditupplysning på nya uppdragsgivare innan avtal ingås för att säkerställa betalningsförmåga.

3. Sekretess, personuppgifter (GDPR) och samtycke

3.1
All icke-offentlig information som vi i samband med vårt arbete erhåller från er, eller om er eller er verksamhet eller andra affärsangelägenheter, kommer vi att behandla som strikt konfidentiell. Om vi i uppdraget anlitar eller samarbetar med annan rådgivare eller fackman har vi dock rätt att lämna ut sådan information som vi anser kan vara relevant för att denne ska kunna lämna råd eller tillhandahålla andra tjänster.

3.2
Som ett led i fullgörandet av uppdraget kommer Ek Juridik att hantera uppdragsgivarens eller dennes företrädares personuppgifter i enlighet med denna punkt och punkt 3.3. nedan. Det åligger vidare uppdragsgivaren att inhämta och lämna samtycke för eventuella andra personer som Ek Juridik kan komma att företräda eller hantera uppgifter för. Personuppgifterna kan i vissa fall vara känsliga och omfattas av tystnadsplikt. Uppdragsgivaren vitsordar vidare genom undertecknande att man tagit del av informationen i denna punkt och 3.3. nedan.

3.3
De personuppgifter som lämnas till Ek Juridik kommer att hanteras på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Personuppgifterna kommer att hanteras av våra anställda, externa konsulter samt vid behov myndigheter. Ändamålet med hanteringen är i första hand att kunna fullgöra vår del av uppdraget och tillvarata såväl uppdragsgivarens som våra egna intressen. Uppgifterna kan komma att användas för kommunikation och marknadsföring av Ek Juridik och dess verksamhet till er som klient, utan att detta strider mot avtalad sekretess mellan parterna. Personuppgifterna förvaras idag i Sverige och i huvudsak på lokala servrar. Personuppgifterna kommer att hanteras endast så länge avtalet kvarstår, det kan anses finnas ett berättigat intresse för den registrerade eller lagen kräver det. Som registrerad äger du alltid rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling. Som registrerad äger du även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Personuppgiftsansvarig är Ek Juridik AB, Box 1814, 701 18 Örebro, Sverige. Om du har frågor om vårt arbete eller dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på kontakt@ekjuridik.se eller på telefon 010-18 89 500. Läs mer i vår sekretesspolicy.

4. Kommunikation

4.1
Om ni inte har lämnat oss andra instruktioner får vi kommunicera med er via e-post och genom internet även om det kan innebära risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

4.2
Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post skickad till oss, per telefon eller på annat lämpligt sätt.

5. Andra rådgivare och fackmän

5.1
Vid anlitande av extern rådgivare eller fackman krävs er tillåtelse. Vid sådana förhållanden kan vi begära att ni kontrakterar dem direkt och därigenom påtar er ett direkt betalningsansvar för deras arvoden och kostnader.

5.2
Alla era andra rådgivare och fackmän (oavsett om de identifierats, kontrakterats, informerats eller instruerats genom oss) ska anses vara oberoende från oss. Vi tar inget ansvar för sådana andra rådgivare och fackmän. Detta varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för deras råd eller andra tjänster. Detta gäller oavsett om de rapporterat direkt till oss eller om deras råd och andra tjänster vidarebefordras till er genom oss.

5.3
Det är vidare ert, och inte vårt, ansvar att betala sådana andra rådgivares och fackmäns arvoden och kostnader (oavsett om dessa faktureras oss eller er).

6. Immateriella rättigheter

6.1
Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till våra arbetsresultat och råd tillhör Ek Juridik. Ni har endast rätt att använda de för de ändamål som följer av uppdraget. Dokument och andra arbetsresultat får endast ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål om så avtalats.

6.2
Efter uppdragets upphörande har ni endast rätt att använda rättigheterna enligt punkt 1 i dessa villkor om så särskilt avtalas skriftligen.

7. Arvode

7.1
För vårt arbete har vi rätt till skäligt arvode. Såvida inte annat överenskommits bestämmer vi vårt arvode med hänsyn till uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, tidspress, liksom handläggarnas skicklighet, den tid som lagts ned i ärendet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter.

7.2
Arvodet anges exklusive mervärdesskatt om inget annat anges.

7.3
På begäran kan vi inför ett uppdrag ge en uppskattning av kostnaden, samt löpande hålla er underrättad om det upparbetade arvodet. En sådan uppskattning baserar sig på erfarenhet från tidigare uppdrag och den information som är känd vid tidpunkten för uppskattningen. En sådan uppskattning utgör inte en offert om fast pris och är endast att betrakta som en indikation. Avsteg förekommer och ibland med mer än 10 %. Varje ärende är unikt och uppskattat pris påverkas av omständigheter samt ert agerande i ärendet.

7.4
På er begäran kan vi också, beroende på uppdragets natur, överenskomma om fast arvode, arvodestak eller annat arvodesarrangemang.

7.5
Arvode debiteras för allt arbete som är hänförligt uppdraget, inklusive nödvändigt arbete inför ingåendet av uppdragsavtalet, till exempel, men inte uteslutande, för arbetad tid, genomgång av handlingar, författande av skrift, interna diskussioner gällande ärendet, telefonsamtal, fakturafrågor, möten, e-post, administration m.m.

7.6
När Ek Juridik finner det nödvändigt, till exempel om uppdraget är särskilt omfattande, av komplex karaktär eller har en kort tidsfrist, kan fler än en jurist arbeta med uppdraget. Arvode debiteras i så fall för samtliga juristers arbete hänförligt uppdraget.

7.7
Restid debiteras enligt en särskild taxa som understiger det avtalade arvodet.

7.8
För varje påbörjad uppgift, inklusive restid, debiteras minimum 15 minuter. Exempelvis kan ett telefonsamtal som varar 7 minuter komma att faktureras för 15 minuters arbete.

7.9
Utöver arvode har vi i samband med vårt arbete rätt att debitera er ersättning för alla skäliga och verifierade kostnader med anknytning till uppdraget. Sådana kostnader kan till exempel inkludera avgifter, resor, logi, bud, översättning, tolk eller andra rådgivare. Vi kommer att samråda med er innan vi gör utlägg för några betydande sådana kostnader.

8. Fakturering

8.1
Som huvudregel fakturerar vi er månadsvis. Delfaktura avser arvode för vårt arbete hänförligt till aktuell period. Vid behov kan slutlig reglering ske i en slutfaktura.

8.2
Ek Juridik förbehåller sig rätten att delfakturera upparbetat arvode under en innevarande månad.

8.3
Ek Juridik förbehåller sig rätten att begära förskott på arvode och kostnader. En sådan begäran är ingen uppskattning eller begränsning av vårt arvode eller våra kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer att användas för att reglera löpande fakturor och/eller slutfaktura. Förskott avräknas således inte per automatik vid den fakturering som sker löpande.

8.4
Fakturering sker normalt med 15 dagars betalningsfrist från aktuellt fakturadatum.

8.5
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta, från förfallodagen till dess betalning erhållits, i enlighet med bestämmelserna i räntelagen.

8.6
Bestridande av faktura måste ske senast på förfallodagen. Bestrids inte fakturan inom angiven tid ses det som ett passivt medgivande. Bestridande som lämnas därefter är utan verkan.

8.7
Fakturering sker antingen via post eller e-post.

9. Rättsskydd, rättegångskostnader m.m.

9.1
Om uppdraget avser en tvist kan den förlorande parten tvingas betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive arvoden för rådgivning och ombud). Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part är ni skyldiga att betala för vårt arbete och våra utlägg enligt dessa allmänna villkor.

9.2
Om uppdraget avser en tvist kan er eventuella rättsskyddsförsäkring tas i anspråk. Det åligger er att informera oss om försäkring finns att tillgå.

9.3
Om inget annat överenskommits fakturerar vi er löpande enligt våra normala faktureringsrutiner.

9.4
Oavsett försäkringsvillkorets lydelse är ni skyldiga att betala för vårt arvode och våra kostnader i enlighet med dessa allmänna villkor.

10. Ansvar, försäkring och begränsningar

10.1
Ek Juridik upprätthåller en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring.

10.2
Ek Juridik kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit god advokatsed eller de skyldigheter som vi uppfattat åligger oss enligt lag.

10.3
Ek Juridik ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll.

10.4
Om vi inte avtalat annat, är Ek Juridik inte ansvariga gentemot er för fullständigheten eller riktigheten av den information som ni eller andra tillhandahållit oss i samband med vårt arbete och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, underlåtenhet eller felaktiga uppgifter.

10.5
Vi är inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni använt våra arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs.

10.6
Såvida uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning och detta framgår av uppdragsbeskrivningen är vi inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni, som en konsekvens av våra arbetsresultat eller råd, påförts eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg.

10.7
Vårt ansvar gentemot er ska reduceras med det belopp som ni kan erhålla under försäkring ni har tecknat eller annars omfattas av eller avtal eller skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till.

10.8
Ek Juridik har inget ansvar gentemot någon tredje man för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni eller tredje man använt våra arbetsresultat eller råd.

10.9
Ansvarsbegränsningarna gäller inte för det fall Ek Juridik agerat med uppsåt.

11. Uppdragets upphörande

11.1. Ni har rätt att närsomhelst säga upp uppdraget. 

11.2. Ek Juridik har närsomhelst rätt att säga upp uppdraget, som till exempel vid bristfällig eller felaktig information och/eller instruktioner, utebliven betalning eller om förtroendet parterna emellan inte längre föreligger.

11.3. Vid uppsägning eller vårt frånträde måste ni betala för vårt arbete och de kostnader vi uppburit till och med dagen för uppdragets upphörande, samt eventuella avslutningskostnader. 

11.4. Beträffande intressekonflikter är vi som regel förhindrade att företräda en part om det föreligger konflikt i förhållande till andra klienter. Om det framkommer omständigheter eller information, utöver vad som lämnats av er enligt punkt 10.4 i dessa villkor, efter att vi åtagit oss ett uppdrag, som medför att vi blir förhindrade att företräda er i ett pågående eller framtida uppdrag, måste vi frånträda uppdraget.

12. Ändring av villkor

12.1
Ek Juridik förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här på vår hemsida. Förändringar i villkoren gäller endast för uppdrag som inleds efter det att den senaste versionen publicerats på vår hemsida.

13. Tillämplig lag och tvist

13.1
Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor, uppdraget eller våra arbetsresultat ska, om lösning i samförstånd inte går att uppnå, avgöras i allmän domstol med Örebro tingsrätt som första instans.

13.2
Dessa allmänna villkor, vårt uppdrag eller arbetsresultat ska regleras av, tolkas i enlighet med och vara underkastade svensk rätt.

Allnänna uppdragsvillkor

1. Tillämpningsområde och uppdragets omfattning

1.1
Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla uppdrag som vi, Ek Juridik, tillhandahåller våra klienter.

1.2
Om inte någonting annat avtalats anses ni vid anlitandet av Ek Juridik ha accepterat oss i sin helhet.

1.3
Omfattning av uppdraget anges i uppdragsbekräftelse, avtal och/eller annan överenskommelse med er i början av uppdraget.

1.4
Ek Juridik åtar sig uppdraget som ett uppdrag för Ek Juridik och inte som ett uppdrag för enskild person. Ansvarig för uppdraget har full handlingsfrihet att internt utse vem som ska hantera uppdraget.

1.5
Våra råd, vårt biträde och arbetsresultat anpassas efter de förhållanden som föreligger i det specifika uppdraget, de fakta som presenteras för oss, de instruktioner ni lämnar oss och på rättsläget vid den tidpunkt då dessa lämnas. Om vi inte avtalat annat, åtar vi oss inte att uppdatera dem med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

1.6
Om vi inte avtalat annat omfattar aldrig vår rådgivning skattemässiga eller redovisningsmässiga konsekvenser.

2. Mottagande och lämnande av uppdraget

2.1
Vi utgår från att anvisad kontaktperson är behörig att lämna de instruktioner som vi får under ärendets gång. Detta gäller även om skriftlig fullmakt eller annan dokumentation som utvisar behörighet inte har uppvisats.

2.2
Uppdrag kan lämnas muntligen eller skriftligen.

2.3
Vi förbehåller oss rätten att inhämta kreditupplysning på nya uppdragsgivare innan avtal ingås för att säkerställa betalningsförmåga.

3. Sekretess, personuppgifter (GDPR) och samtycke

3.1
All icke-offentlig information som vi i samband med vårt arbete erhåller från er, eller om er eller er verksamhet eller andra affärsangelägenheter, kommer vi att behandla som strikt konfidentiell. Om vi i uppdraget anlitar eller samarbetar med annan rådgivare eller fackman har vi dock rätt att lämna ut sådan information som vi anser kan vara relevant för att denne ska kunna lämna råd eller tillhandahålla andra tjänster.

3.2
Som ett led i fullgörandet av uppdraget kommer Ek Juridik att hantera uppdragsgivarens eller dennes företrädares personuppgifter i enlighet med denna punkt och punkt 3.3. nedan. Det åligger vidare uppdragsgivaren att inhämta och lämna samtycke för eventuella andra personer som Ek Juridik kan komma att företräda eller hantera uppgifter för. Personuppgifterna kan i vissa fall vara känsliga och omfattas av tystnadsplikt. Uppdragsgivaren vitsordar vidare genom undertecknande att man tagit del av informationen i denna punkt och 3.3. nedan.

3.3
De personuppgifter som lämnas till Ek Juridik kommer att hanteras på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Personuppgifterna kommer att hanteras av våra anställda, externa konsulter samt vid behov myndigheter. Ändamålet med hanteringen är i första hand att kunna fullgöra vår del av uppdraget och tillvarata såväl uppdragsgivarens som våra egna intressen. Uppgifterna kan komma att användas för kommunikation och marknadsföring av Ek Juridik och dess verksamhet till er som klient, utan att detta strider mot avtalad sekretess mellan parterna. Personuppgifterna förvaras idag i Sverige och i huvudsak på lokala servrar. Personuppgifterna kommer att hanteras endast så länge avtalet kvarstår, det kan anses finnas ett berättigat intresse för den registrerade eller lagen kräver det. Som registrerad äger du alltid rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling. Som registrerad äger du även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Personuppgiftsansvarig är Ek Juridik AB, Box 1814, 701 18 Örebro, Sverige. Om du har frågor om vårt arbete eller dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på kontakt@ekjuridik.se eller på telefon 010-18 89 500. Läs mer i vår sekretesspolicy.

4. Kommunikation

4.1
Om ni inte har lämnat oss andra instruktioner får vi kommunicera med er via e-post och genom internet även om det kan innebära risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

4.2
Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post skickad till oss, per telefon eller på annat lämpligt sätt.

5. Andra rådgivare och fackmän

5.1
Vid anlitande av extern rådgivare eller fackman krävs er tillåtelse. Vid sådana förhållanden kan vi begära att ni kontrakterar dem direkt och därigenom påtar er ett direkt betalningsansvar för deras arvoden och kostnader.

5.2
Alla era andra rådgivare och fackmän (oavsett om de identifierats, kontrakterats, informerats eller instruerats genom oss) ska anses vara oberoende från oss. Vi tar inget ansvar för sådana andra rådgivare och fackmän. Detta varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för deras råd eller andra tjänster. Detta gäller oavsett om de rapporterat direkt till oss eller om deras råd och andra tjänster vidarebefordras till er genom oss.

5.3
Det är vidare ert, och inte vårt, ansvar att betala sådana andra rådgivares och fackmäns arvoden och kostnader (oavsett om dessa faktureras oss eller er).

6. Immateriella rättigheter

6.1
Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till våra arbetsresultat och råd tillhör Ek Juridik. Ni har endast rätt att använda de för de ändamål som följer av uppdraget. Dokument och andra arbetsresultat får endast ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål om så avtalats.

6.2
Efter uppdragets upphörande har ni endast rätt att använda rättigheterna enligt punkt 1 i dessa villkor om så särskilt avtalas skriftligen.

7. Arvode

7.1
För vårt arbete har vi rätt till skäligt arvode. Såvida inte annat överenskommits bestämmer vi vårt arvode med hänsyn till uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, tidspress, liksom handläggarnas skicklighet, den tid som lagts ned i ärendet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter.

7.2
Arvodet anges exklusive mervärdesskatt om inget annat anges.

7.3
På begäran kan vi inför ett uppdrag ge en uppskattning av kostnaden, samt löpande hålla er underrättad om det upparbetade arvodet. En sådan uppskattning baserar sig på erfarenhet från tidigare uppdrag och den information som är känd vid tidpunkten för uppskattningen. En sådan uppskattning utgör inte en offert om fast pris och är endast att betrakta som en indikation. Avsteg förekommer och ibland med mer än 10 %. Varje ärende är unikt och uppskattat pris påverkas av omständigheter samt ert agerande i ärendet.

7.4
På er begäran kan vi också, beroende på uppdragets natur, överenskomma om fast arvode, arvodestak eller annat arvodesarrangemang.

7.5
Arvode debiteras för allt arbete som är hänförligt uppdraget, inklusive nödvändigt arbete inför ingåendet av uppdragsavtalet, till exempel, men inte uteslutande, för arbetad tid, genomgång av handlingar, författande av skrift, interna diskussioner gällande ärendet, telefonsamtal, fakturafrågor, möten, e-post, administration m.m.

7.6
När Ek Juridik finner det nödvändigt, till exempel om uppdraget är särskilt omfattande, av komplex karaktär eller har en kort tidsfrist, kan fler än en jurist arbeta med uppdraget. Arvode debiteras i så fall för samtliga juristers arbete hänförligt uppdraget.

7.7
Restid debiteras enligt en särskild taxa som understiger det avtalade arvodet.

7.8
För varje påbörjad uppgift, inklusive restid, debiteras minimum 15 minuter. Exempelvis kan ett telefonsamtal som varar 7 minuter komma att faktureras för 15 minuters arbete.

7.9
Utöver arvode har vi i samband med vårt arbete rätt att debitera er ersättning för alla skäliga och verifierade kostnader med anknytning till uppdraget. Sådana kostnader kan till exempel inkludera avgifter, resor, logi, bud, översättning, tolk eller andra rådgivare. Vi kommer att samråda med er innan vi gör utlägg för några betydande sådana kostnader.

8. Fakturering

8.1
Som huvudregel fakturerar vi er månadsvis. Delfaktura avser arvode för vårt arbete hänförligt till aktuell period. Vid behov kan slutlig reglering ske i en slutfaktura.

8.2
Ek Juridik förbehåller sig rätten att delfakturera upparbetat arvode under en innevarande månad.

8.3
Ek Juridik förbehåller sig rätten att begära förskott på arvode och kostnader. En sådan begäran är ingen uppskattning eller begränsning av vårt arvode eller våra kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer att användas för att reglera löpande fakturor och/eller slutfaktura. Förskott avräknas således inte per automatik vid den fakturering som sker löpande.

8.4
Fakturering sker normalt med 15 dagars betalningsfrist från aktuellt fakturadatum.

8.5
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta, från förfallodagen till dess betalning erhållits, i enlighet med bestämmelserna i räntelagen.

8.6
Bestridande av faktura måste ske senast på förfallodagen. Bestrids inte fakturan inom angiven tid ses det som ett passivt medgivande. Bestridande som lämnas därefter är utan verkan.

8.7
Fakturering sker antingen via post eller e-post.

9. Rättsskydd, rättegångskostnader m.m.

9.1
Om uppdraget avser en tvist kan den förlorande parten tvingas betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive arvoden för rådgivning och ombud). Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part är ni skyldiga att betala för vårt arbete och våra utlägg enligt dessa allmänna villkor.

9.2
Om uppdraget avser en tvist kan er eventuella rättsskyddsförsäkring tas i anspråk. Det åligger er att informera oss om försäkring finns att tillgå.

9.3
Om inget annat överenskommits fakturerar vi er löpande enligt våra normala faktureringsrutiner.

9.4
Oavsett försäkringsvillkorets lydelse är ni skyldiga att betala för vårt arvode och våra kostnader i enlighet med dessa allmänna villkor.

10. Ansvar, försäkring och begränsningar

10.1
Ek Juridik upprätthåller en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring.

10.2
Ek Juridik kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit god advokatsed eller de skyldigheter som vi uppfattat åligger oss enligt lag.

10.3
Ek Juridik ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll.

10.4
Om vi inte avtalat annat, är Ek Juridik inte ansvariga gentemot er för fullständigheten eller riktigheten av den information som ni eller andra tillhandahållit oss i samband med vårt arbete och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, underlåtenhet eller felaktiga uppgifter.

10.5
Vi är inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni använt våra arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs.

10.6
Såvida uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning och detta framgår av uppdragsbeskrivningen är vi inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni, som en konsekvens av våra arbetsresultat eller råd, påförts eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg.

10.7
Vårt ansvar gentemot er ska reduceras med det belopp som ni kan erhålla under försäkring ni har tecknat eller annars omfattas av eller avtal eller skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till.

10.8
Ek Juridik har inget ansvar gentemot någon tredje man för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni eller tredje man använt våra arbetsresultat eller råd.

10.9
Ansvarsbegränsningarna gäller inte för det fall Ek Juridik agerat med uppsåt.

11. Uppdragets upphörande

11.1. Ni har rätt att närsomhelst säga upp uppdraget. 

11.2. Ek Juridik har närsomhelst rätt att säga upp uppdraget, som till exempel vid bristfällig eller felaktig information och/eller instruktioner, utebliven betalning eller om förtroendet parterna emellan inte längre föreligger.

11.3. Vid uppsägning eller vårt frånträde måste ni betala för vårt arbete och de kostnader vi uppburit till och med dagen för uppdragets upphörande, samt eventuella avslutningskostnader. 

11.4. Beträffande intressekonflikter är vi som regel förhindrade att företräda en part om det föreligger konflikt i förhållande till andra klienter. Om det framkommer omständigheter eller information, utöver vad som lämnats av er enligt punkt 10.4 i dessa villkor, efter att vi åtagit oss ett uppdrag, som medför att vi blir förhindrade att företräda er i ett pågående eller framtida uppdrag, måste vi frånträda uppdraget.

12. Ändring av villkor

12.1
Ek Juridik förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här på vår hemsida. Förändringar i villkoren gäller endast för uppdrag som inleds efter det att den senaste versionen publicerats på vår hemsida.

13. Tillämplig lag och tvist

13.1
Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor, uppdraget eller våra arbetsresultat ska, om lösning i samförstånd inte går att uppnå, avgöras i allmän domstol med Örebro tingsrätt som första instans.

13.2
Dessa allmänna villkor, vårt uppdrag eller arbetsresultat ska regleras av, tolkas i enlighet med och vara underkastade svensk rätt.