Link for page in English
Ek Juridiks logo

Jurist i LVU-mål

Juristerna på Ek Juridik är experter på den här typen av mål och finns vid din sida för att skapa trygghet för dig och för att säkerställa att dina rättigheter tillvaratas. Vid en prövning i förvaltninsrätten av tvångsvård så har du alltid rätt till ett offentligt biträde (ett ombud som finansieras av staten). Våra jurister kan förordnas som offentligt biträde för dig.

Vad är LVU?

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, oftast förkortad LVU, tillkom för att säkerställa att ett barn får den omvårdnad och utveckling det behöver för att må bra. Socialtjänsten kan i enskilda fall behöva gå in med stödåtgärder för att hjälpa vårdnadshavaren. Huvudregeln är att socialtjänstens insatser till barn och unga, ska ske med vårdnadshavarnas och den unges samtycke. LVU reglerar förutsättningarna för att avvika från den grundläggande principen om frivillighet, som kommer till uttryck i 1 kap 1 § Socialtjänstlagen. Det handlar alltså om tvångsvård av barn och unga.

När en vårdnadshavare av någon anledning inte kan ge ett barn/ungdom den omsorg som den behöver, eller om de skadar sig själv genom exempelvis missbruk eller kriminalitet, kan det blir aktuellt med ett omhändertagande enligt lagen om vård av unga, även kallad LVU. En förutsättning för att frångå principen om frivillighet och att ett omhändertagande enligt LVU ska kunna ske, krävs det missförhållanden som innebär påtaglig risk för att ett barns/ungdoms hälsa eller utveckling skadas, samt att den vård som krävs inte kan ges på frivillig väg, eftersom vårdnadshavare eller de själva inte samtycker därtill.

Grunderna för ett omhändertagande enligt LVU kan grovt indelas i så kallade ”miljöfall” (2 § LVU), vilket innebär att det finns brister i omsorgen eller ogynnsamma förhållanden i barnets hemmiljö, eller i så kallade ”beteendefall” (3 § LVU) som istället tar sikte på situationer då ett barn/ungdom utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk genom socialt nedbrytande beteende, exempelvis eget missbruk av beroendeframkallande medel, kriminalitet, eller vistas i miljöer som innebär en risk för personen.

Socialnämnden i hemkommunen gör en ansökan om ett omhändertagande till förvaltningsrätten, som därefter prövar målet och beslutar om det finns tillräckliga skäl för att ett ett omhändertagande.
I akuta fall kan socialnämnden besluta om att omedelbart omhänderta barnet (6 § LVU), och i efterhand få beslutet prövat av Förvaltningsrätten. Ett sådant beslut ska prövas av Förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då socialnämnden fattade sitt beslut.

Jonna Johansson, jurist

Söker du en jurist?

Jonna är expert på LVU-mål och kommer alltid att göra det bästa av din situation.

Skuldebrev

Vad är ett skuldebrev och när behöver man skriva ett sådant?

Skuldebrev är ett skriftligt avtal mellan två parter där det regleras vad som gäller kring ett skuldförhållande. För det fall du lånar ut pengar till någon bör du alltid skriva ett skuldebrev. Skuldebrevet är ett skriftigt dokument som bevisar att det finns en skuld och fungerar som ett löfte på att skulden kommer betalas.

Skuldebrev är ett juridiskt bindande avtal och är därför ett mer säkert tillvägagångssätt vid lån av pengar.

Har skuldebrev några särskilda formkrav?

Nej, det finns det inte. Parterna skulle egentligen bara med en enkel mening kunna bekräfta att Part X har lånat 10 000 kronor från Part Y. Det krävs dock en underskrift av låntagaren för att skuldebrevet ska anses giltigt men det finns inga andra formella krav för vilken typ av information som behöver finnas med i ett skuldebrev. Däremot är det alltid bra att försöka reglera skuldförhållandet så tydligt som möjligt och få med samtliga lånevillkor som ska gälla för skuldförhållandet.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att utforma ett skuldebrev, vi hjälper gärna dig!

Behöver man skriva samboavtal inom familjen?

Det är olika hur man ser på att skriva skuldebrev inom familjen. Vissa anser att det är nödvändigt andra inte. Det är dock vanligt att sambopar som exempelvis köper bostad tillsammans skriver skuldebrev sinsemellan om det är så att de har betalat olika kontantinsatser eller om bara en part har erlagt handpenningen. I detta fall skrivs ett skuldebrev för att jämna ut en ekonomisk ojämnhet. Skuldebrevet behöver såklart kompletteras med ett samboavtal, mer information om detta hittar ni i en artikel om samboavtal och bodelning.