Link for page in English
Ek Juridiks logo

Jurist i LPT och LRV-mål

Juristerna på Ek Juridik är experter på den här typen av mål och finns vid din sida för att skapa trygghet för dig och för att säkerställa att dina rättigheter tillvaratas. Vid en prövning i förvaltninsrätten av tvångsvård så har du alltid rätt till ett offentligt biträde (ett ombud som finansieras av staten). Våra jurister kan förordnas som offentligt biträde för dig.

Vad är LRV?

LRV, lag om rättspsykiatrisk vård reglerar vård som ges när man har begått ett brott och lider av en allvarlig psykisk störning. Domstolen kan då utdömma rättspsykiatrisk vård som påföljd. Tvångsvården som beslutas om kan kombineras med särskild utskrivningsprövning.

Om någon begår en brottslig gärning under påverkan av en allvarlig psykisk störning så ska han eller hon inte dömas till fängelse som påföljd om det inte finns synnerliga skäl. Ett alternativ till fängelse är rättspsykiatrisk vård. Den rättspsykiatrisk vården kan ges i sluten eller öppen form.

LRV ger föritsättningarna för att på ett lagligt ge psykiatrisk tvångsvård under frihetsberövande. Förutsättningarna för denna typ av vård liknar dem som gäller för psykiatrisk tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Vad är särskild utskrivningsprövning?

Särskild utskrivningsprövning innebär att den som dömts till rättspsykiatrisk vård inte kan skrivas ut av läkarna på den rättspsykiatriska kliniken. För utskrivning krävs att åklagarmyndigheten informeras om chefsöverläkaren eller den intagne ansökt om permission eller utskrivning. Beslut om permission eller utskrivning fattas sedan av förvaltningsdomstolen.

Vad är LPT?

Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ger stöd för att ge psykiatrisk tvångsvård under vissa förutsättningar.

Det krävs att samtliga förutsättningar är uppfyllda.

  • Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning. Exempelvis schizofreni, paranoid eller vanföreställningar.
  • Det krävs vidare att patienten har ett oundgängligt behov av psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård). Vid utebliven vård finns en fara för patientens, eller annan persons liv och hälsa.
  • Till sist krävs också att patienten motsätter sig erbjuden vård, eller det finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med patientens samtycke.

Tvångsvården kan vara sluten eller öppen. För att bli tvångsintagen krävs det att patienten undersöks av en läkare som skriver ett vårdintyg. Vidare måste chefsöverläkaren på den psykiatriska avdelningen besluta om tvångsvård inom 24 timmar efter intagning på avdelningen.

Om chefsöverläkaren anser att en patient behöver tvångsvård under längre tid än fyra veckor, ska det prövas av förvaltningsrätten. Chefsöverläkaren behöver då ansöka till förvaltningsrätten om fortsatt tvångsvård. Då har patienten rätt till ett offentligt biträde (patienten har även rätt till det när den vill överklaga, eller när chefsöverläkaren t.ex. lämnar in ett underställt beslut om att frivillig vård ska övergå till tvångsvård).

Det hålls sedan en muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Det är dock vanligt att patienten deltar via videolänk tillsammans med sitt offentliga biträde från sjukhuset. Förvaltningsrätten tar sedan ställning till ansökan, överklagandet, eller det underställda beslutet. Förvaltningsrätten kan besluta om fortsatt vård under högst fyra månader. Därefter kan chefsöverläkaren efter fyra månader ansöka om förlängning av tvångsvården ifall det behövs, med högst sex månader åt gången. Det är även förvaltningsrätten som beslutar om en patient ska gå från sluten psykiatrisk vård till öppen vård, eller från frivillig psykiatrisk vård till tvångsvård.

Det är domstolen som utser ett offentligt biträde för att tillvara ta patientens intressen. Ek Juridik åtar sig, efter förordnande från domstolen, uppdrag som offentligt biträde i LPT-mål. Du har själv rätt att önska vem som ska företräda dig. Det är staten som bekostar det offentliga biträdet och inget du behöver betala själv. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor.

När upphör LPT-vården?

Tvångsvården ska omedelbart upphöra när det inte längre finns förutsättningar för tvångsvård. Det är chefsöverläkaren som då ska besluta om tvångsvårdens upphörande. Frågan om tvångsvårdens upphörande ska övervägas fortlöpande. Patienten kan även ansöka till chefsöverläkaren om att vården ska upphöra.

Överklaga LPT

Ifall du har ansökt om att vården ska upphöra, men får avslag på ansökan, kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Du kan även överklaga förvaltningsrättens olika beslut till kammarrätten.

Skuldebrev

Vad är ett skuldebrev och när behöver man skriva ett sådant?

Skuldebrev är ett skriftligt avtal mellan två parter där det regleras vad som gäller kring ett skuldförhållande. För det fall du lånar ut pengar till någon bör du alltid skriva ett skuldebrev. Skuldebrevet är ett skriftigt dokument som bevisar att det finns en skuld och fungerar som ett löfte på att skulden kommer betalas.

Skuldebrev är ett juridiskt bindande avtal och är därför ett mer säkert tillvägagångssätt vid lån av pengar.

Har skuldebrev några särskilda formkrav?

Nej, det finns det inte. Parterna skulle egentligen bara med en enkel mening kunna bekräfta att Part X har lånat 10 000 kronor från Part Y. Det krävs dock en underskrift av låntagaren för att skuldebrevet ska anses giltigt men det finns inga andra formella krav för vilken typ av information som behöver finnas med i ett skuldebrev. Däremot är det alltid bra att försöka reglera skuldförhållandet så tydligt som möjligt och få med samtliga lånevillkor som ska gälla för skuldförhållandet.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att utforma ett skuldebrev, vi hjälper gärna dig!

Behöver man skriva samboavtal inom familjen?

Det är olika hur man ser på att skriva skuldebrev inom familjen. Vissa anser att det är nödvändigt andra inte. Det är dock vanligt att sambopar som exempelvis köper bostad tillsammans skriver skuldebrev sinsemellan om det är så att de har betalat olika kontantinsatser eller om bara en part har erlagt handpenningen. I detta fall skrivs ett skuldebrev för att jämna ut en ekonomisk ojämnhet. Skuldebrevet behöver såklart kompletteras med ett samboavtal, mer information om detta hittar ni i en artikel om samboavtal och bodelning.