Link for page in English
Ek Juridiks logo

Jurist i tvångsmål - LVU, LVM, LPT och LRV

Ek Juridik anlitas i alla olika typer av tvångsmål och företräder klienter i förvaltningsdomstolar runt om i landet. När någon behöver vårdas mot sin vilja (med tvång) så är det en mycket ingripande åtgärd. Det ställer därför särskilda krav på det offentliga biträdet.

Vad är tvångsmål?

Tvingande åtgärder kan behöva vidtas när det finns beteenden eller omständigheter som riskerar att ett barn eller en vuxen far illa. Det kan vara på grund av missförhållanden i hemmet, allvarlig psykisk sjukdom eller missbruk. Vanligtvis sker sådan åtgärder genom kommunens socialtjänts och då på frivillig väg. När det inte är möjligt eller tillräckligt med frivilliga insatser kan dessa istället ske genom tvång.

Socialnämnden beslutar att en person ska omhändertas för att därigenom säkerställa att han eller hon får behövlig vård / skydd. På grund av att dessa tvångsingripanden utgör allvarliga inskränkningar i en persons fri- och rättigheter så krävs det att socialnämndens beslut prövas i domstol. I en sådan process har du alltid rätt till ett offentligt biträde (ett ombud som betalas av staten).

 

Juristerna på Ek Juridik är specialiserade på tvångsmål och du kan redan tidigt i processen begära att få en av våra jurister förordnade!

Med våra jurister vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter beaktas och tillvaratas fullt ut under hela processen. Ek Juridiks jurister kan även förklara det som händer och processen för dig samt ge dig råd. Ett offentligt biträde kan även hjälpa dig att förbereda inför en förhandling i domstol.

LVU

Avser tvångsingripandet ett barn så sker det med stöd av LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. I LVU-mål har även vårdnadshavarna rätt till ett offentligt biträde.

LPT eller LRV

Gäller det vård vid allvarlig psykisk sjukdom så sker omhändertagandet med stöd av LPT, lag om psykiatrisk tvångsvård, eller LRV, lag om rättspsykiatrisk vård.

LVM

Vid omhändertagande av någon med missbruk så sker det med stöd av LVM, lag om vård av missbrukare i vissa fall.

Skuldebrev

Vad är ett skuldebrev och när behöver man skriva ett sådant?

Skuldebrev är ett skriftligt avtal mellan två parter där det regleras vad som gäller kring ett skuldförhållande. För det fall du lånar ut pengar till någon bör du alltid skriva ett skuldebrev. Skuldebrevet är ett skriftigt dokument som bevisar att det finns en skuld och fungerar som ett löfte på att skulden kommer betalas.

Skuldebrev är ett juridiskt bindande avtal och är därför ett mer säkert tillvägagångssätt vid lån av pengar.

Har skuldebrev några särskilda formkrav?

Nej, det finns det inte. Parterna skulle egentligen bara med en enkel mening kunna bekräfta att Part X har lånat 10 000 kronor från Part Y. Det krävs dock en underskrift av låntagaren för att skuldebrevet ska anses giltigt men det finns inga andra formella krav för vilken typ av information som behöver finnas med i ett skuldebrev. Däremot är det alltid bra att försöka reglera skuldförhållandet så tydligt som möjligt och få med samtliga lånevillkor som ska gälla för skuldförhållandet.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att utforma ett skuldebrev, vi hjälper gärna dig!

Behöver man skriva samboavtal inom familjen?

Det är olika hur man ser på att skriva skuldebrev inom familjen. Vissa anser att det är nödvändigt andra inte. Det är dock vanligt att sambopar som exempelvis köper bostad tillsammans skriver skuldebrev sinsemellan om det är så att de har betalat olika kontantinsatser eller om bara en part har erlagt handpenningen. I detta fall skrivs ett skuldebrev för att jämna ut en ekonomisk ojämnhet. Skuldebrevet behöver såklart kompletteras med ett samboavtal, mer information om detta hittar ni i en artikel om samboavtal och bodelning.