Link for page in English
Ek Juridiks logo

Att tänka på inför samboavtal

Varför ett samboavtal?

Med ett samboavtal kan man avtala bort sambolagens regler om bodelning. Detta är särskilt viktigt om man gemensamt förvärvar en bostad, men inte har samma ekonomiska förutsättningar, eller om ena parten köper bostaden ensam, fast bostaden är ämnad att användas för gemensamt bruk. Vid båda fallen bör det skrivas samboavtal och/eller revers, för att reglera så det blir rätt vid en framtida försäljning av bostaden, eller vid en eventuell separation. Sambolagen innebär likadelning av samboegendomen om inget annat föreskrivs, vilket kan innebära en förlust av kapital för den part som har erlagt handpenning, eller större delen av handpenningen.

Bodelning efter sambor, hur går det till?

Bodelning mellan sambor ska åberopas inom ett år från det att förhållandet upphörde. Beräkningen för bodelningen, skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Om det finns ett samboavtal när ett samboförhållande upphör, blir bodelningen relativt enkel. Bodelningsavtalet klargör då vad som gäller kring separationen och samboegendomen. Vidare används bodelningsavtalet som underlag, för att bland annat skifta bostaden och eventuellt övertag av bolån.

Ifall det inte finns ett samboavtal där reglering av parternas olika ekonomiska förutsättningar, eller ägande gjorts, kommer inte heller någon hänsyn att tas till dessa vid en bodelning, om parterna är oense.

En separation dem emellan kan då innebära att den sambo som inte äger bostaden, får möjlighet att göra anspråk på den. Likaså kan den part som inte erlagt handpenning (eller erlagt mindre handpenning) vid köpet av bostaden, kräva ut värdet motsvarande halva handpenningen, oavsett hur mycket respektive part erlagt.

Oense

Är parterna inte överens gällande bodelningen kan en part ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare är en jurist/advokat som på uppdrag av tingsrätten ska fatta ett beslut om bodelningen. Beslutet kan överklagas till tingsrätten.

Kontakta gärna oss om ni behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal.

Våra jurister hjälper er

Vanliga frågor om samboavtal

Vad är ett samboförhållande?

Med samboförhållande avses ett förhållande där två ogifta personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Samboförhållandet upphör om de ingår äktenskap, separerar eller om någon av dem avlider.

Vad är samboegendom?

Sambors gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk, utgör samboegendom. Övrig egendom, såsom fordon eller bankmedel, utgör inte samboegendom. Huvudregeln är: ”det man tar med sig in i ett förhållande, tar man även med sig ut” vilket säger oss att egendom som ena parten köpt, fått eller ägt innan samboförhållandet, inte är samboegendom.


Att tänka på inför samboavtal

Varför ett samboavtal?

Med ett samboavtal kan man avtala bort sambolagens regler om bodelning. Detta är särskilt viktigt om man gemensamt förvärvar en bostad men inte har samma ekonomiska förutsättningar eller om en part köper bostaden ensam, fast bostaden är ämnad att användas för gemensamt bruk. Vid båda fallen bör det skrivas samboavtal och/eller revers för att reglera att det blir rätt vid en framtida försäljning av bostaden eller vid en eventuell separation. Sambolagen innebär lika delning av samboegendomen om inget annat föreskrivs vilket kan innebära en förlust av kapital för den part som har erlagt handpenning eller större delen av handpenningen.

Våra jurister hjälper dig

Vanliga frågor om samboavtal

Vad är ett samboförhållande?

Med samboförhållande avses ett förhållande där två ogifta personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Samboförhållandet upphör om samborna ingår äktenskap, separerar eller om någon av dem avlider.

Vad är samboegendom?

Sambors gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk utgör samboegendom. Övrig egendom, så som fordon eller bankmedel utgör inte samboegendom. Huvudregeln är: ”det man tar med sig in i ett förhållande tar man även med sig ut” vilket säger oss att egendom som en part köpt, fått eller ägt innan samboförhållandet inte är samboegendom.

Bodelning efter sambor, hur går det till?

Bodelning mellan sambor ska åberopas inom ett år från det att förhållandet upphörde. Beräkningen för bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Om det finns ett samboavtal när ett samboförhållande upphör blir bodelningen relativt enkel. Bodelningsavtalet klargör då vad det är som gäller kring separationen och samboegendomen. Vidare används bodelningsavtalet som underlag för att bland annat skifta bostaden och eventuell övertag av bolån.

För det fall det inte finns ett samboavtal där reglering av parternas olika ekonomiska förutsättningar eller ägande gjorts, kommer dessa inte heller tas i hänsyn vid en bodelning om parterna är oense.

En separation dem emellan kan då innebära att den sambon som inte äger bostaden, får möjlighet att göra anspråk på bostaden. Likaså kan den part som inte erlagt handpenning (eller erlagt mindre handpenning) vid köpet av bostaden, kräva ut värdet motsvarande halva handpenningen oavsett hur mycket respektive part erlagt.

Oense

Är parterna inte överens gällande bodelningen kan en part ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare är en jurist/advokat som på uppdrag av tingsrätten ska fatta ett beslut om bodelningen. Beslutet kan överklagas till tingsrätten.

Kontakta gärna oss om ni behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal.

Slumpade bilder från recensioner
Slumpade Google recensioner mobil