Link for page in English
Ek Juridiks logo

Underhåll av barn

Föräldrar är enligt lag skyldiga att försörja sina barn tills de fyllt 18, eller 21 år, om de fortfarande går i skolan. Underhåll till barn kan lämnas på flera olika sätt. I vissa fall betalar föräldern endast underhållsbidrag, ibland endast underhållsstöd och i andra fall både underhållsbidrag och underhållsstöd. Vilken typ av- och hur stort underhållet är beror på det enskilda fallet. I nedanstående avsnitt svarar vi på de vanligaste frågorna när det kommer till underhåll av barn.

Familj vid havet i solnedgång

När har man rätt till underhållsbidrag?

Du som förälder har rätt till underhållsbidrag om:

  • Barnet bor varaktigt hos dig
  • Den andra föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte bor tillsammans med barnet
  • Du delar vårdnaden med den andra föräldern men barnet bor endast varaktigt tillsammans med dig

I första hand ser man helst att föräldrarna själva kan komma överens om underhållsbidragets storlek genom ett avtal. Det finns inga egentliga formkrav på avtalet men för att det ska vara giltigt vid en eventuell tvist krävs att avtalet är skriftligt och bevittnat. Kommer föräldrarna inte överens om ett avtal avgörs frågan i domstol.

Vi på Förvaltningsjuristerna hjälper dig genom hela processen för underhållsbidrag. Oavsett om du anser att du har rätt till underhållsbidrag eller om du felaktigt ska betala underhållsbidrag.

Hur mycket får man i underhållsbidrag?

Varje situation är unik när det gäller underhållsbidrag eftersom de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut. Det går därav inte generellt att säga hur stort eller litet ett underhållsbidrag är. Med det sagt har ett barn rätt till underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Vid beräkning av underhållsbidraget ska man ta hänsyn till om barnet har några egna inkomster eller tillgångar samt om barnet får några sociala förmåner. Föräldrarna ska bidra till kostnaderna för barnet var och en efter sin förmåga (7 kap. 1 § Föräldrabalken).

Från Socialstyrelsen Allmänna råd finns det framtagna riktlinjer för hur underhållsbidrag kan beräknas. Metoden är inte helt okomplicerad men har fått stort genomslag i praxis. Metoden kallas ”kvoteringsmetoden” och innebär att man dels beräknar barnets behov, dels respektive förälders överskott. Det belopp som beräknats motsvara barnets behov fördelas mellan föräldrarna i förhållande till deras respektive överskott (Försäkringskassans Vägledning 2016:1 Version 9). Hur stort varje enskild del ska vara avgörs utifrån det enskilda fallet.

Anser du att du har fått för lite underhållsbidrag eller att du betalar för mycket underhållsbidrag, kan du kontakta oss för juridisk rådgivning.

Hur länge betalar man underhållsbidrag?

Underhållsbidrag ska betalas tills barnet har fyllt 18 år. Skulle barnet gå i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga även under denna tid, dock som längst tills barnet fyllt 21 år. Med skola avses grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig utbildning (7 kap. 1 § FB).

Vad är underhållsstöd?

Underhållsstöd regleras i 17-19 kap. socialförsäkringsbalken och är inte samma sak som, men hänger ihop med, underhållsbidraget. Underhållsstöd kan du få om ditt barns andra förälder, som du inte bor med, inte betalar hela- eller endast delar av underhållsbidraget. Beslut om underhållsstöd fastställs av Försäkringskassan.

För att få underhållsstöd ansöker du till Försäkringskassan som också är den myndighet som betalar ut underhållsstöd. Den som är skyldig att betala underhållsstöd betalar därmed in beloppet till Försäkringskassan. Man kan på så sätt säga att staten träder in i stället för den underhållsberättigade föräldern när ett underhållsstöd ska betalas ut.

Underhållsstöd är i första hand till för när föräldrarna inte har tillräckligt med pengar för att betala underhållsbidrag eller där föräldrar inte kan komma överens om underhållsbidragets storlek. Det ska även här sägas att den föräldern som är skyldig att betala underhållsstöd, och fullgör det, ska därmed anses ha fullgjort sin underhållsskyldighet även vad gäller underhållsbidrag (7kap. 2 § Föräldrabalken). Det finns däremot en möjlighet för den underhållsberättigade föräldern att kräva den andre föräldern på mellanskillnaden för underhållsstödet och underhållsbidraget.

Det är inte en helt okomplicerad reglering gällande underhållsstöd. Vi på Förvaltningsjuristerna bistår dig gärna med juridisk rådgivning i frågor vad gäller underhållsstöd.

Hur mycket är underhållsstöd?

Vad du får i underhållsstöd från Försäkringskassan beror på om den andre föräldern, som förutsättningsvis är betalningsskyldig, inte betalar något underhåll alls eller betalar ett lägre underhåll än vad denne är skyldig till.

På Försäkringskassans hemsida anges följande exempel:

Om den andre föräldern inte betalar något underhåll får du 1 673 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 823 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 223 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.

Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan, vilket ger dig totalt 1 673 kronor, 1 823 kronor eller 2 223 kronor per månad. Du får alltså pengar dels från Försäkringskassan, dels från den andra föräldern.

Avslutningsvis

Ett underhållsstöd och/eller underhållsbidrag är i vissa fall avgörande för en familjs vardag och ekonomiska trygghet. Att sedan driva en process gällande underhåll på egen hand kan kännas övermäktigt. Vi på Förvaltningsjuristerna har kompetensen för att tryggt hjälpa dig genom hela processen vad gäller underhåll och tar vara på dina rättigheter.

Underhåll av barn

Föräldrar är enligt lag skyldiga att försörja sina barn tills de fyllt 18, eller 21 år, om de fortfarande går i skolan. Underhåll till barn kan lämnas på flera olika sätt. I vissa fall betalar föräldern endast underhållsbidrag, ibland endast underhållsstöd och i andra fall både underhållsbidrag och underhållsstöd. Vilken typ av- och hur stort underhållet är beror på det enskilda fallet. I nedanstående avsnitt svarar vi på de vanligaste frågorna när det kommer till underhåll av barn.

Familj vid havet i solnedgång

När har man rätt till underhållsbidrag?

Du som förälder har rätt till underhållsbidrag om:

  • Barnet bor varaktigt hos dig
  • Den andra föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte bor tillsammans med barnet
  • Du delar vårdnaden med den andra föräldern men barnet bor endast varaktigt tillsammans med dig

I första hand ser man helst att föräldrarna själva kan komma överens om underhållsbidragets storlek genom ett avtal. Det finns inga egentliga formkrav på avtalet men för att det ska vara giltigt vid en eventuell tvist krävs att avtalet är skriftligt och bevittnat. Kommer föräldrarna inte överens om ett avtal avgörs frågan i domstol.

Vi på Förvaltningsjuristerna hjälper dig genom hela processen för underhållsbidrag. Oavsett om du anser att du har rätt till underhållsbidrag eller om du felaktigt ska betala underhållsbidrag.

Hur mycket får man i underhållsbidrag?

Varje situation är unik när det gäller underhållsbidrag eftersom de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut. Det går därav inte generellt att säga hur stort eller litet ett underhållsbidrag är. Med det sagt har ett barn rätt till underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Vid beräkning av underhållsbidraget ska man ta hänsyn till om barnet har några egna inkomster eller tillgångar samt om barnet får några sociala förmåner. Föräldrarna ska bidra till kostnaderna för barnet var och en efter sin förmåga (7 kap. 1 § Föräldrabalken).

Från Socialstyrelsen Allmänna råd finns det framtagna riktlinjer för hur underhållsbidrag kan beräknas. Metoden är inte helt okomplicerad men har fått stort genomslag i praxis. Metoden kallas ”kvoteringsmetoden” och innebär att man dels beräknar barnets behov, dels respektive förälders överskott. Det belopp som beräknats motsvara barnets behov fördelas mellan föräldrarna i förhållande till deras respektive överskott (Försäkringskassans Vägledning 2016:1 Version 9). Hur stort varje enskild del ska vara avgörs utifrån det enskilda fallet.

Anser du att du har fått för lite underhållsbidrag eller att du betalar för mycket underhållsbidrag, kan du kontakta oss för juridisk rådgivning.

Hur länge betalar man underhållsbidrag?

Underhållsbidrag ska betalas tills barnet har fyllt 18 år. Skulle barnet gå i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga även under denna tid, dock som längst tills barnet fyllt 21 år. Med skola avses grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig utbildning (7 kap. 1 § FB).

Vad är underhållsstöd?

Underhållsstöd regleras i 17-19 kap. socialförsäkringsbalken och är inte samma sak som, men hänger ihop med, underhållsbidraget. Underhållsstöd kan du få om ditt barns andra förälder, som du inte bor med, inte betalar hela- eller endast delar av underhållsbidraget. Beslut om underhållsstöd fastställs av Försäkringskassan.

För att få underhållsstöd ansöker du till Försäkringskassan som också är den myndighet som betalar ut underhållsstöd. Den som är skyldig att betala underhållsstöd betalar därmed in beloppet till Försäkringskassan. Man kan på så sätt säga att staten träder in i stället för den underhållsberättigade föräldern när ett underhållsstöd ska betalas ut.

Underhållsstöd är i första hand till för när föräldrarna inte har tillräckligt med pengar för att betala underhållsbidrag eller där föräldrar inte kan komma överens om underhållsbidragets storlek. Det ska även här sägas att den föräldern som är skyldig att betala underhållsstöd, och fullgör det, ska därmed anses ha fullgjort sin underhållsskyldighet även vad gäller underhållsbidrag (7kap. 2 § Föräldrabalken). Det finns däremot en möjlighet för den underhållsberättigade föräldern att kräva den andre föräldern på mellanskillnaden för underhållsstödet och underhållsbidraget.

Det är inte en helt okomplicerad reglering gällande underhållsstöd. Vi på Förvaltningsjuristerna bistår dig gärna med juridisk rådgivning i frågor vad gäller underhållsstöd.

Hur mycket är underhållsstöd?

Vad du får i underhållsstöd från Försäkringskassan beror på om den andre föräldern, som förutsättningsvis är betalningsskyldig, inte betalar något underhåll alls eller betalar ett lägre underhåll än vad denne är skyldig till.

På Försäkringskassans hemsida anges följande exempel:

Om den andre föräldern inte betalar något underhåll får du 1 673 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 823 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 223 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.

Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan, vilket ger dig totalt 1 673 kronor, 1 823 kronor eller 2 223 kronor per månad. Du får alltså pengar dels från Försäkringskassan, dels från den andra föräldern.

Avslutningsvis

Ett underhållsstöd och/eller underhållsbidrag är i vissa fall avgörande för en familjs vardag och ekonomiska trygghet. Att sedan driva en process gällande underhåll på egen hand kan kännas övermäktigt. Vi på Förvaltningsjuristerna har kompetensen för att tryggt hjälpa dig genom hela processen vad gäller underhåll och tar vara på dina rättigheter.