Link for page in English
Ek Juridiks logo

Vad är enskild egendom?

Du kanske har hört talas om enskild egendom som något man tryggar upp sina barns arv med. Det kan man göra exempelvis via ett testamente. Testamentet garanterar att barnens arv inte kan bli föremål för en eventuell bodelning om de skulle komma att separera i framtiden. Men enskild egendom kan också avtalas om mellan äkta makar i ett så kallat äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan man säkra tillgångar som har ett ekonomiskt eller känslomässigt värde. Genom att makar upprättar äktenskapsförord förordnar de om enskild egendom och den enskilda egendomen kommer då inte att ingå i en eventuell bodelning dem emellan.

Enskild egendom  - bild på ett vardagsrum

Enskild egendom kan förordnas på fler sätt än med testamente och äktenskapsord. Exempelvis kan man förordna att egendom man ger bort, så som gåva via ett gåvobrev, är enskild egendom. Egendom som make/maka får genom en försäkring kan även villkoras som enskild egendom. Det krävs således att enskild egendom bestäms genom villkor i testamente, gåvobrev, äktenskapsförord eller via förmånstagarförordnande i en försäkring. Det finns inga andra sätt att göra makarnas egendom till enskild egendom än de ovan uppräknade.

Giftorättsgods – enskild egendom

När två parter gifter sig blir all egendom dem mellan giftorättsgods. Varje part äger sina saker men makar har så kallad giftorätt i den andres egendom.

Vad är då giftorätt?

Giftorätten betyder att en make har rätt till halva värdet av den andre makens egendom om äktenskapet skulle upplösas. Om makarna önskar att viss egendom ska undantas en eventuell bodelning måste det aktivt förordas om enskild egendom i ett äktenskapsförord. För det fall all ägd egendom är enskild egendom makar emellan, behöver ingen bodelning göras.

Viktigt att känna till här är att det går att upphäva enskild egendom mellan makarna för det fall den enskilda egendomen har uppkommit genom ett äktenskapsförord. Detta görs genom att ett nytt äktenskapsförord upprättas och makarna istället förordnar den enskilda egendomen till giftorättsgods. Dock är det inte möjligt att upphäva enskild egendom som en make har fått från en givare eller testator förutsatt att en sådan möjlighet inte särskilt ges i villkoren i testamentet eller gåvobrevet.

Surrogat och avkastning

En synonym till surrogat är substitut. Vad gäller enskild egendom så är surrogat när en part byter ut egendom som är enskild egendom till någon annan egendom. Utbytesegendomen kallas då för surrogat och blir per automatik också enskild egendom. Viktigt att tänka på här är att bytet ska kunna spåras och gången av bytet ska kunna följas för att kunna eliminera eventuella tvivel på om surrogategendomen är enskild egendom. Dock kan makarna i ett äktenskapsförord förordna att bestämmelser om surrogat inte ska gälla. Likaså kan givaren via gåvobrev och testatorn via testamente villkora samma bestämmelse. Det är alltså möjligt att bestämma om egendomen är enskild men att surrogatet är giftorättsgods.

Avkastning av enskild egendom är tillgångar som räknas som inkomster. Det kan exempelvis röra sig om ränta som man får på sparat kapital, hyresintäkter från en hyresfastighet eller utdelning från aktier. Om makarna inte avtalar om annat i äktenskapsförordet förutsätts det att avkastningen av enskild egendom är giftorättsgods. Samma gäller för avkastning av enskild egendom om tillgången är enskild egendom genom villkor i ett gåvobrev eller testamente.

Hur ärvs den enskilda egendomen?

Äkta makar ärver varandra i första hand, barnen får vänta tills bägge föräldrar har gått bort. Detta betyder att enskild egendom också ärvs och att makarnas arvsrätt inte påverkas av om en viss egendom är enskild egendom. För det fall man inte vill att den enskilda egendomen ska ärvas av make/maka måste ett testamente upprättas där det tydliggörs en önskan om att den enskilda egendomen skall gå till barnen istället.

För det fall man lever i en samborelation behöver ett testamente upprättas om det finns en önskan om att ärva varandra. Sambor har ingen arvsrätt efter varandra. Finns inget testamente upprättat sambor emellan kommer arvet och den enskilda egendomen att ärvas enligt arvsordningen av den avlidnes arvingar.


Har du funderingar kring enskild egendom?

Det kan låta krångligt och det är inte helt lätt att förstå alla regler och vilket som blir bäst för just dig eller er som makar. Kontakta våra jurister vid funderingar så hjälper vi till.

Om du vill läsa mer kan du besöka vår sida om testamente och arv.

Vad är enskild egendom?

Du kanske har hört talas om enskild egendom som något man tryggar upp sina barns arv med. Det kan man göra exempelvis via ett testamente. Testamentet garanterar att barnens arv inte kan bli föremål för en eventuell bodelning om de skulle komma att separera i framtiden. Men enskild egendom kan också avtalas om mellan äkta makar i ett så kallat äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan man säkra tillgångar som har ett ekonomiskt eller känslomässigt värde. Genom att makar upprättar äktenskapsförord förordnar de om enskild egendom och den enskilda egendomen kommer då inte att ingå i en eventuell bodelning dem emellan.

Enskild egendom  - bild på ett vardagsrum

Enskild egendom kan förordnas på fler sätt än med testamente och äktenskapsord. Exempelvis kan man förordna att egendom man ger bort, så som gåva via ett gåvobrev, är enskild egendom. Egendom som make/maka får genom en försäkring kan även villkoras som enskild egendom. Det krävs således att enskild egendom bestäms genom villkor i testamente, gåvobrev, äktenskapsförord eller via förmånstagarförordnande i en försäkring. Det finns inga andra sätt att göra makarnas egendom till enskild egendom än de ovan uppräknade.

Giftorättsgods – enskild egendom

När två parter gifter sig blir all egendom dem mellan giftorättsgods. Varje part äger sina saker men makar har så kallad giftorätt i den andres egendom.

Vad är då giftorätt?

Giftorätten betyder att en make har rätt till halva värdet av den andre makens egendom om äktenskapet skulle upplösas. Om makarna önskar att viss egendom ska undantas en eventuell bodelning måste det aktivt förordas om enskild egendom i ett äktenskapsförord. För det fall all ägd egendom är enskild egendom makar emellan, behöver ingen bodelning göras.

Viktigt att känna till här är att det går att upphäva enskild egendom mellan makarna för det fall den enskilda egendomen har uppkommit genom ett äktenskapsförord. Detta görs genom att ett nytt äktenskapsförord upprättas och makarna istället förordnar den enskilda egendomen till giftorättsgods. Dock är det inte möjligt att upphäva enskild egendom som en make har fått från en givare eller testator förutsatt att en sådan möjlighet inte särskilt ges i villkoren i testamentet eller gåvobrevet.

Surrogat och avkastning

En synonym till surrogat är substitut. Vad gäller enskild egendom så är surrogat när en part byter ut egendom som är enskild egendom till någon annan egendom. Utbytesegendomen kallas då för surrogat och blir per automatik också enskild egendom. Viktigt att tänka på här är att bytet ska kunna spåras och gången av bytet ska kunna följas för att kunna eliminera eventuella tvivel på om surrogategendomen är enskild egendom. Dock kan makarna i ett äktenskapsförord förordna att bestämmelser om surrogat inte ska gälla. Likaså kan givaren via gåvobrev och testatorn via testamente villkora samma bestämmelse. Det är alltså möjligt att bestämma om egendomen är enskild men att surrogatet är giftorättsgods.

Avkastning av enskild egendom är tillgångar som räknas som inkomster. Det kan exempelvis röra sig om ränta som man får på sparat kapital, hyresintäkter från en hyresfastighet eller utdelning från aktier. Om makarna inte avtalar om annat i äktenskapsförordet förutsätts det att avkastningen av enskild egendom är giftorättsgods. Samma gäller för avkastning av enskild egendom om tillgången är enskild egendom genom villkor i ett gåvobrev eller testamente.

Hur ärvs den enskilda egendomen?

Äkta makar ärver varandra i första hand, barnen får vänta tills bägge föräldrar har gått bort. Detta betyder att enskild egendom också ärvs och att makarnas arvsrätt inte påverkas av om en viss egendom är enskild egendom. För det fall man inte vill att den enskilda egendomen ska ärvas av make/maka måste ett testamente upprättas där det tydliggörs en önskan om att den enskilda egendomen skall gå till barnen istället.

För det fall man lever i en samborelation behöver ett testamente upprättas om det finns en önskan om att ärva varandra. Sambor har ingen arvsrätt efter varandra. Finns inget testamente upprättat sambor emellan kommer arvet och den enskilda egendomen att ärvas enligt arvsordningen av den avlidnes arvingar.


Har du funderingar kring enskild egendom?

Det kan låta krångligt och det är inte helt lätt att förstå alla regler och vilket som blir bäst för just dig eller er som makar. Kontakta våra jurister vid funderingar så hjälper vi till.

Om du vill läsa mer kan du besöka vår sida om testamente och arv.