Link for page in English
Ek Juridiks logo

Sminkning – ett grundläggande behov?

Sminkning – ett grundläggande behov?

Frågan om sminkning ska anses ingå i det grundläggande behovet personlig hygien ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Bild på sminkborstar

En 24- årig kvinna som led av en funktionsnedsättning ansökte om assistansersättning hos Försäkringskassan. I hennes ansökan ingick hjälp i samband med sminkning, vilket beviljades av Försäkringskassan. Däremot överklagade allmänna ombudet för socialförsäkringen beslutet med motivering att det grundläggande behovet personlig hygien handlar om att hålla sig ren och om liknande behov. Det ska röra sig om hjälp av mycket privat karaktär och uppfattas som mycket känsligt för den personliga integriteten. Om hjälpen utgör en tjänst som man skulle kunna köpa kan det indikera att den inte är integritetskänslig. Ombudet menade också att sminkning inte var ett högst basalt behov men att det däremot kunde utgöra ett annat personligt behov som avses i 9 a § 2 st. LSS.

Förvaltningsrätten menade att begreppet personlig hygien innefattar i allmänt språkbruk mer än grundläggande och basala åtgärder. Även åtgärder som vidtas för att stärka den egna självkänslan eller grupptillhörigheten såsom att sminka sig eller tvätta sig för att i övrigt känna sig ren ligger i betydelsen av begreppet personlig hygien. Vidare meddelade förvaltningsrätten att en strikt tolkning av begreppet kan riskera att inskränka behovet till endast nödvändiga hygienåtgärder som syftar till att motverka hot mot individens fysiska hälsa. Enligt förvaltningsrätten kan en så strikt tolkning inte ha varit lagstiftarens avsikt. Domstolen konstaterade därmed att begreppet personlig hygien innefattar även sminkning då det är ett behov som är av mycket privat och känslig karaktär för den personliga integriteten.

Allmänna ombudet överklagade beslutet till kammarrätten, som meddelade att sminkning inte utgjorde ett sådant basalt behov som ingår i det grundläggande behovet personlig hygien. Därmed konstaterade domstolen att hon inte hade rätt till assistansersättning. Den omständigheten att sminkning kunde utgöra ett sådant annat personligt behov som avses i 9 a § 2 st. LSS kunde inte påverka hennes rätt till insatsen.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd. Frågan om behov av hjälp med sminkning ingår i det grundläggande behovet personlig hygien kommer att avgöras inom en snar framtid.