Link for page in English
Ek Juridiks logo

Tunnelbanespärrarna öppnades trots ogiltig biljett

Tunnelbanespärrarna öppnades trots ogiltig biljett

Igår meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål gällande en fodringstvist mellan SL och en man (låt oss kalla honom A) som rest med Stockholms kollektivtrafik utan giltig biljett.

Stockholms tunnelbana. Bild från T-centralen

A hade vid resetillfället passerat tunnelbanespärrarna med sitt accesskort utan att ha tillräckligt saldo på kortet. A trodde att han hade haft tillräckligt saldo eftersom spärrarna hade öppnat sig när han hade använt kortet. Han blev av SL förlagd att betala en tilläggsavgift då han rest utan giltig biljett, något som A motsatte sig.

Målet gick ända upp till HD för ett klargörande av vad som gäller; ankom det på A att kontrollera saldot på kortet eller kunde hans goda tro, genom omständigheten att spärrarna öppnat sig, anses utgöra en godtagbar ursäkt för att undkomma en tilläggsavgift?

I lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik föreskrivs att under de förutsättningar som anges i lagen får en tilläggsavgift tas ut av de resenärer som ej kan visa en giltig biljett (1 §). Av 2 § framgår att tilläggsavgift inte får tas ut om ”[…] avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.”

HD anförde att ansvaret för att en resa sker med en giltig biljett ligger på resenären. Vissa undantag kan anses utgöra godtagbara ursäkter, t.ex. vid tekniska fel i trafikföretagets system för tillhandahållandet av biljetter som gör att systemet inte fungerar. Det förhållandet att ingen manuell kontroll av biljetten görs utan att detta idag sker elektroniskt genom att spärrarna öppnas när resenären scannar sitt kort innebär inte att resenären kan förlita sig på att denne har en giltig biljett. Istället ankommer det på resenären att kontrollera saldot. Att spärrarna släppte igenom A utgör därför inte en godtagbar ursäkt för att han inte hade en giltig biljett. A blev därför skyldig att betala avgiften.

Så till alla resenärer därute; kom ihåg att alltid kontrollera saldot innan resa.