Link for page in English
Ek Juridiks logo

Får man ge sitt barn vilket namn som helst?

Får man ge sitt barn vilket namn som helst?

Friheten att namnge sitt barn med det namn man önskar tillfaller givetvis barnets föräldrar. Dock finns vissa begränsningar uppställda i namnlagen (2016:1013), en lagstiftning som Skatteverket, och domstolarna, har att förhålla sig till vid bedömningen om ett valt namn kan godtas eller ej.

Av 28 § namnlagen (2016:1013) framgår att [s]om förnamn får endast förvärvas ett namn som inte
1. kan väcka anstöt,
2. kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet, eller
3. av någon annan anledning är olämpligt som förnamn.”

Följaktligen finns en begränsning för de föräldrar som vill namnge sitt barn med ett namn som kanske ur samhällets ögon avviker från normen.

I ett nyligen prövat fall ville föräldrarna ge sitt barn namnet Elma Peanut. Skatteverket avslog namnet Peanut och registrerade endast Elma som förnamn. Som skäl för beslutet angavs att Peanut är avvikande och därför inte lämpligt som förnamn. Frågan prövades av Förvaltningsrätten som dömde till föräldrarnas fördel. Skatteverket överklagade emellertid domen som nu har prövats av Kammarrätten. Frågan i målet var om Peanut, som är det engelska uttrycket för jordnöt, kunde antas leda till obehag för barnet eller om det av någon annan anledning är olämpligt som förnamn, eller om det kunde godkännas som förnamn.

Då fallet gällde namnet för ett barn anförde domstolen att större försiktighet ska iakttas vid bedömningen av huruvida namnet är lämpligt eller ej. Namn som kan bli en belastning under uppväxten ska inte ges ett barn och bedömning av vad som utgör obehag ska göras utifrån den enskildes synvinkel då detta är en subjektiv bedömning (se prop. 2015/16:180 s 120).

Kammarrätten anförde:

”Peanut är det engelska ordet för jordnöt och är ett ord som inte har karaktären av ett förnamn. Vårdnadshavarna har uppgett att namnet i USA anspelar på – om än kärleksfullt – att bäraren är liten. Kammarrätten bedömer därför att förnamnet kan antas bli en belastning för barnet som ska bära det under sin uppväxt och kan antas leda till obehag för barnet. Peanut är ett engelskt substantiv. I Sverige förekommer förvisso olika substantiv som förnamn, men det här ordets betydelse är så avvikande från språkliga normer att det inte kan anses förenligt med namnskicket. Peanut är därför olämpligt som förnamn.”

Kammarrätten biföll således överklagandet och dömde till Skatteverkets fördel.